מדיניות השירות

טופס צור קשר

חוות דעת משפטית:

בבואנו לסייע בתיקים משפטיים בכלל ובתיקים פליליים בפרט, בראש וראשונה עומדים לנגד עיניי המומחה שיקולי מוסר, מקצועיות וחקר האמת.
(ראה בעניין זה פס"ד בתיק ת.פ 18418-04-18 מדינת ישראל נ' יוסף אלבאז)

"…מן הראוי לשבח את דורון על הגינותו הרבה. ניכר היה בעת שעמד והעיד על דוכן העדים שהאמת הייתה נר לרגליו ועשה כל שלאל ידו על מנת לסייע לבית המשפט בגילוי האמת, כאילו היה "קצין בית משפט" בדמות מומחה שֶׁמוּנָה מטעם בית המשפט שנעדר הטיות לצד זה או אחר וללא משוא פנים."
(כבוד השופט הישאם אבו שחאדה)

הכללים הם ברורים ומוקפדים באדיקות לפי סדר החשיבות הבא:

1. בחשיבות העליונה – המוניטין כמומחה!

בשום אופן לא יתקיים מצב בו המומחה "מוכר" חוו"ד המותאמת לבקשות הלקוח או של עוה"ד המייצג. המומחה אינו חותמת גומי.

לנגד עייני המומחה עומד רק חקר האמת במקצועיות וחוו"ד תשקף רק את אשר נבדק והוכח.
מסקנות המומחה יתבססו על תימוכין של ממצאים, אשר התגלו במהלך הבדיקות ועל עובדות, אשר יוסברו וינומקו.

מסמך חוות הדעת יפרט את כל הממצאים אשר אשר ניתן להוכיח, לבסס ולגבות בתימוכין ושניתן לעמוד על נכונותם בתוקף בעדות בביהמ"ש במסגרת החקירות הנגדיות.

תכליתה של חוות הדעת היא למצות את כל הבדיקות האפשריות הדרושות, להפוך כל אבן ולגבש מסמך ממצאים ומסקנות חד וברור אשר סוגר כל פינה אפשרית לניגוח מכוון הצד שכנגד.

ככל שחוות הדעת חזקה ומבוססת יותר, כך קל להגן עליה בביהמ"ש וכך היא מקדמת את ענייניו של הלקוח בצורה משמעותית יותר.

2. טובת הלקוח.

טובת הלקוח חשובה,

אך האמת העובדתית קודמת לכל!

במידה והמומחה עצמו יחליט, לאור ממצאי בדיקתו, מטעמי מוסר ו/או המוניטין שלו כמומחה, כי אין ביכולתו לעמוד ולהגן על האינטרסים של הלקוח, מאחר שאין הם נתמכים עוד בממצאי הבדיקה. המומחה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו והלקוח יישא בשכר טרחתו בגין כל השעות שעבד עד אותו רגע ובגין כל החומרים שהופקו עד אותה העת מאז החל המומחה בעבודת ההכנה של הליכי הבדיקה ו/או כתיבת חוות הדעת.

עוד יובהר, כי במצב עניינים שכזה, ישמור המומחה על חיסיון לקוח ולא יעביר את מידע לגבי ממצאיו לגורם אחר, ככל שמתיר החוק. כאשר מתגלים פרטים שאינם יכולים לתמוך עוד בגרסתו או טענותיו של הלקוח, או אף סותרים את טענותיו, הרי שאז, אין טעם להמשיך ולהגיש חוות דעת שאינה מקדמת את ענייניו. במקרה שכזה תוצאות הבדיקה ומסקנות המומחה יועברו לידיעתו של הלקוח עצמו ו/או מי מטעמו בצורה מסודרת ומנומקת, לעתים אף תוך מתן המלצות מתאימות למצב העניינים החדש שהתגלה ומשם יתקדמו הלקוח ובא כוחו ללא חוו"ד – חוות הדעת חייבת לשקף רק אמת שהמומחה יכול לעמוד עליה בביהמ"ש ולא "לאנוס" תוצאות או מסקנות יש מאין.

3. התשלום.

התשלום הינו בעבור הבדיקות והכנת חוו"ד בתוך כדי.

התמחור הינו עפ"י שעות העבודה.

בנוסף, ברגע שסוכמו פרטי העבודה, יקבע גם סכום לתשלום מראש.

בכל מקרה, קבלת חוות הדעת מותנה בהסדרת התשלום במלואו.

עלויות ההופעה לדיון בביהמ"ש לחקירה נגדית או סיוע בחקירות צדדים אחרים / פגישות עבודה ו/או יעוץ לעורכי הדין ו/או הכנת שאלות לחקירה נגדית למומחי הצד שכנגד וכדומה, ככל שיידרשו – כל אלו יתומחרו בנפרד.

קבלה ומסירה של חומרים:

כחלק מהשמירה על דיסקרטיות, קבלת ומסירת חומרים של לקוח – רק ממשרדי בלבד ע"י הלקוח או מורשה מטעמו.
במקרים מיוחדים בהם נדרש לבצע עבודות צילום ו/או יעוץ ו/או פעולות בדיקה ו/או התקנה בזירת האירוע או מחוץ למשרד, הנושא מתואם מראש.

כללי:

הלקוח מעורב בכל התהליך, שבסופו מוגש לו כל החומר בצורה מסודרת, במספר עותקים נאמנים למקור עפ"י הנדרש ובתוספת דוח חוות דעת במידת הצורך ו/או דוח פעולה אחר עפ"י הנדרש.
החשבוניות שירשמו במהלך העבודה, יכללו פירוט מלא של העבודה שבוצעה והערה על כך שבוצעה לצורך משפטי על מנת שיוכלו לשמש כחלק מהוצאות המשפט (ניתן כמובן להוסיף במידת הצורך גם את פרטי ההליך המשפטי, מספר תיק וכדומה).